Porządek na nieruchomości

Wrz 26, 2012 przez

Porządek na nieruchomości

Śmietnik lub inny obiekt użytkowy, który służy utrzymaniu porządku na nieruchomości jest elementem małej architektury. Jego budowa nie wymaga więc uzyskania zezwolenia na budowę. Budowa obiektów małej architektury wymaga jedynie zgłoszenia do organów państwowego nadzoru architektoniczno-budowlanego. Zgłoszenie powinno zawierać określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót oraz termin rozpoczęcia prac. Do zgłoszenia dołączamy dowód, który potwierdzi nasze prawo dysponowania działką na cele budowlane. W zależności od potrzeb konieczne może też okazać się dołączenie szkiców lub rysunków oraz,jeżeli tak mówią odrębne przepisy,pozwoleń. Prace budowlane możemy rozpocząć w ciągu 30 dni od dnia, w którym doręczyliśmy nasze zgłoszenie, pod warunkiem, że w ciągu tych 30 dni właściwy organ nie wniósł sprzeciwu. Jeżeli organ stwierdzi, że realizacja budowy naszego śmietnika narusza ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, może nałożyć na nas obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie budowli.

Podobne wpisy

Tagi