Prawo własności nieruchomości

Wrz 26, 2012 przez

Prawo własności nieruchomości

Prawo własności nieruchomości możemy przekazać umową o dożywocie. Umowę taką zawiera osoba, która za swojego życia przekazuje innej osobie prawo własności nieruchomości w zamian za sprawowaną dożywotnio opiekę i utrzymanie. Umowę o dożywocie zwieramy w formie aktu notarialnego, a koszt zawarcia takiej umowy uzależniony jest od wartości przekazywanej nieruchomości. W treści umowy powinniśmy zawrzeć jak najwięcej szczegółów, które dotyczą naszych oczekiwań w zamian za przekazanie domu bądź mieszkania. Umowa o dożywocie jest umową, której nie można odwołać. Może ona zostać rozwiązana jedynie przez sąd, a z żądaniem jej rozwiązania może wystąpić jedna ze stron. W przypadku, kiedy nabywca i dożywotnik nie mogą ze sobą mieszkać, w zamian za prawo dożywocia, sąd może zamienić dożywocie na dożywotnią rentę. Rozwiązanie umowy może orzec sąd jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Taką sytuacją może być krzywdzenie dożywotnika przez nabywcę. Umowę o dożywocie zawiera się na podstawie kodeksu cywilnego.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

O hipotece przymusowej

Wrz 26, 2012 przez

O hipotece przymusowej

Hipoteka przymusowa powstaje bez zgody, czasem nawet wbrew woli,właściciela nieruchomości. Hipoteka przymusowa musi zostać wpisana do księgi wieczystej. Powstaje ona na skutek wierzytelności,które zostały stwierdzone na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Może to być wyrok lub postanowienie. Wierzytelności te mogły również powstać na skutek zawartej przed sądem ugody lub na skutek nakazu płatniczego wydanego przez sąd w wyniku postępowania nakazowego lub upominawczego. Mogły one również powstać w wyniku wydania ostatecznej decyzji administracyjnej lub być efektem podpisania aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji. Podstawą wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej są wymienione wyżej orzeczenia, które zostały zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Hipoteka przymusowa zabezpiecza wierzytelności należne Skarbowi Państwa, a powstaje ona wówczas, gdy dłużnik zalega lub też, gdy zachodzi obawa, że będzie on zalegał ze spłatą świadczenia. Jeżeli kwota wierzytelności jest ustalona hipoteka będzie zwykła.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Krótko o hipotece

Wrz 26, 2012 przez

Krótko o hipotece

Hipoteka to tak zwane zabezpieczenie rzeczowe. Oznacza to, że gwarancją spłaty długu jest konkretna rzecz, czyli w tym przypadku nieruchomość. Jeżeli wierzyciel zabezpieczy swoją należność poprzez wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości, która należy do jego dłużnika, będzie miał prawo ściągnąć dług z tej nieruchomości, bez względu na to, czyją własnością stała się dana nieruchomość. Tak więc kupując nieruchomość obciążoną hipoteką ryzykujemy, że będziemy musieli spłacić długi zaciągnięte przez jej poprzedniego właściciela. Spłata długu powoduje wygaśnięcie hipoteki. Hipoteką może zostać obciążona nieruchomość, prawo wieczystego użytkowania, ułamkowy udział we własności nieruchomości. Hipoteka może być zwykła , ustawowa i przymusowa. Hipoteka zwykła powstaje na podstawie umowy oraz wpisu do księgi wieczystej. Hipoteka ustawowa wynika z mocy prawa. W przypadku hipoteki ustawowej nie ma konieczności wpisania jej do księgi wieczystej. Taki warunek jest konieczny w przypadku hipoteki zwykłej.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

O obowiązkach właściciela

Wrz 26, 2012 przez

O obowiązkach właściciela

Posiadanie nieruchomości wiąże się z różnymi obowiązkami, które na każdego właściciela zostały nałożone przez obowiązujące przepisy prawne. Jednym z obowiązków, o którym trzeba pamiętać w pierwszej kolejności jest opłacanie podatku od nieruchomości. Odpowiednie przepisy bardzo dokładnie określają co podlega opodatkowaniu a co jest z płacenia podatku zwolnione. Kolejnym bardzo ważnym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zadbanie o to aby nieruchomość była we właściwy sposób oznakowana. Kwestię tę także regulują przepisy prawa. Mówiąc o obowiązkach tych, którzy są posiadaczami nieruchomości nie można zapomnieć także o obowiązku utrzymania nieruchomości w należytym porządku. Chodzi tutaj o zapewnienie wywozu nieczystości stałych oraz płynnych, usuwanie opadniętych z drzew liści czy odśnieżanie terenu, który znajduje się bezpośrednio przed nieruchomością. Każdy właściciel zobowiązany jest także do dbania o stan znajdujących się na terenie nieruchomości instalacji. Ma to zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie nieruchomości.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

O podziale nieruchomości

Wrz 26, 2012 przez

O podziale nieruchomości

Tematy nieruchomości jest bardzo szeroka. Rozmowę w tym zakresie warto rozpocząć od podziału nieruchomości. Nieruchomości dzieli się na trzy rodzaje: gruntowe, budynkowe oraz części budynków. Nieruchomości gruntowe dzielą się dalej na grunty orne oraz nieruchomości leśne. Wśród części budynków wyróżnia się nieruchomości lokalowe, czyli popularne mieszkania. Grunty orne to wszystkie te tereny, na których prowadzona jest działalność rolnicza. Zalicza się więc tutaj pola, na których rosną różne rodzaje zbóż. Do gruntów ornych zaliczane są także te tereny, które przeznaczone są pod uprawę warzyw oraz na terenie których znajdują się owocowe sady. Także tereny, na których prowadzona jest hodowla trzody chlewnej czy bydła zalicza się do nieruchomości rolnych. Nieruchomości leśne to wszelkie tereny, które porośnięte są roślinnością leśną. Można więc spotkać tutaj roślinność, która układa się w piętra charakterystyczne dla lasu. Do nieruchomości leśnych zalicza się także tereny parków narodowych.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Strona 5 z 10« Pierwsza...34567...10...Ostatnia »