Czas na dobre inwestycje

Mar 5, 2013 przez

Czas na dobre inwestycje

Wielu z nas zadaje sobie pytanie, w co inwestować w czasach kryzysu? Giełda i waluty są raczej nieprzewidywalnym sposobem na zysk, czasami możemy wiele stracić a tego oczywiście byśmy nie chcieli. Odpowiednim sposobem na zainwestowanie posiadanych pieniędzy są nieruchomości. Mimo wahań na rynku ich ceny i tak są dobre i gwarantują zyski. Mamy możliwość wynajęcia zakupionej nieruchomości, co daje nam comiesięczne wpływy na konto pozwalające dajmy na to spłatę kredytu bez zbędnych wyrzeczeń. Dodatkowy dochód przyda się przecież każdemu, a zainwestowane pieniądze przyniosą realny zysk. Chcąc zarabiać w ten sposób powinniśmy dobrze się zastanowić, jaka agencja nieruchomości najlepiej spełni nasze oczekiwania. Zakup domu czy mieszkania na własna rękę to duże ryzyko, dlatego powinniśmy zostawić to profesjonalistom. Na rynku istnieje wielu pośredników, dlatego odpowiedni wywiad oraz poznanie wielu ofert jest niezbędne. Nowym produktem może pochwalić się agencja nieruchomości BBF. Oferuje innowacyjne rozwiązania zakupu nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Warto przyjrzeć się z bliska tej ofercie, być może okaże się najlepszym dla nas partnerem w interesach. Doświadczenie i placówki na całym świecie stwarzają poczucie bezpieczeństwa i dają gwarancję najlepszych usług.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Porządek na nieruchomości

Wrz 26, 2012 przez

Porządek na nieruchomości

Śmietnik lub inny obiekt użytkowy, który służy utrzymaniu porządku na nieruchomości jest elementem małej architektury. Jego budowa nie wymaga więc uzyskania zezwolenia na budowę. Budowa obiektów małej architektury wymaga jedynie zgłoszenia do organów państwowego nadzoru architektoniczno-budowlanego. Zgłoszenie powinno zawierać określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót oraz termin rozpoczęcia prac. Do zgłoszenia dołączamy dowód, który potwierdzi nasze prawo dysponowania działką na cele budowlane. W zależności od potrzeb konieczne może też okazać się dołączenie szkiców lub rysunków oraz,jeżeli tak mówią odrębne przepisy,pozwoleń. Prace budowlane możemy rozpocząć w ciągu 30 dni od dnia, w którym doręczyliśmy nasze zgłoszenie, pod warunkiem, że w ciągu tych 30 dni właściwy organ nie wniósł sprzeciwu. Jeżeli organ stwierdzi, że realizacja budowy naszego śmietnika narusza ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, może nałożyć na nas obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie budowli.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Plan zagospodarowania przestrzennego

Wrz 26, 2012 przez

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ustawa o „planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym”przewiduje rekompensatę dla osób pokrzywdzonych przez uchwalenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rekompensata ta jest przeznaczona dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości. Przysługuje ona w przypadku, gdy w efekcie uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego korzystanie z nieruchomości jest niemożliwe lub utrudnione w sposób istotny. Właściciel lub użytkownik wieczysty takiej nieruchomości może wystąpić do gminy o odszkodowanie za poniesioną szkodę. Może również zażądać wykupienia całej nieruchomości lub jej części lub też zamiany nieruchomości na inną. Jeżeli wartość nieruchomości zmalała w związku z uchwaleniem przez gminę lub też w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a właściciel lub użytkownik wieczysty sprzedaje nieruchomość, może on zażądać od gminy wypłaty odszkodowania, którego wartość będzie równa obniżeniu wartości nieruchomości.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Kupno przez cudzoziemca

Wrz 26, 2012 przez

Kupno przez cudzoziemca

Cudzoziemiec, który zamierza nabyć w Polsce nieruchomość, musi uzyskać na to zgodę ministra spraw wewnętrznych. W tym celu do Departamentu Administracyjnego MSW składa się wniosek, który powinien zawierać dane osobowe, obywatelstwo oraz adres wnioskodawcy. We wniosku należy także podać adres, powierzchnię oraz rodzaj nabywanej nieruchomości wraz z numerem księgi wieczystej i danymi osoby zbywającej nieruchomość. Składając wniosek należy również dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej. Zezwolenie może zostać wydane pod warunkiem, że nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie będzie stanowiło zagrożenia obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz jeżeli pragnący nabyć nieruchomość cudzoziemiec wykaże swoje więzi z Rzeczpospolitą Polską. Wydane zezwolenie zachowuje swoją ważność przez rok od daty wydania. Zezwolenie na nabycie nieruchomości nie jest wymagane w przypadku cudzoziemców zamieszkujących w naszym kraju co najmniej przez pięć lat od dnia, w którym uzyskał on kartę stałego pobytu.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Przekazanie swojej nieruchomości

Wrz 26, 2012 przez

Przekazanie swojej nieruchomości

Za swojego życia możemy w formie aktu notarialnego przekazać swoją nieruchomość. Wysokość wniesionej u notariusza opłaty za sporządzenie aktu uzależniona jest od wartości nieruchomości i może wynieść od 100 złotych do 5 tysięcy. Aby podpisać akt notarialny zarówno osoba darująca, jak i obdarowywana muszą posiadać ze sobą dowody osobiste. Osoba darująca musi również posiadać dowód własności nieruchomości. Należy także posiadać dokument stwierdzający stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńca i osobą obdarowywaną. Od tego ostatniego dokumentu zależy, czy osoba obdarowana zapłaci podatek od darowizny. Najbliżsi krewni są bowiem zwolnieni z obowiązku uiszczania podatku. W umowie darowizny darczyńca może ustanowić służebność osobistą nieruchomości. Pozwoli to darczyńcy na dalsze mieszkanie w darowanej nieruchomości. Darowiznę możemy odwołać w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego. Możemy to zrobić wręczając obdarowanemu pisemne oświadczenie woli. Oświadczenie musi zawierać uzasadnienie naszej decyzji.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Strona 4 z 10« Pierwsza...23456...10...Ostatnia »